This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 344

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2018 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Детска ясла „Мир” - гр.Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект „Детска ясла „Мир” - гр. Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”, по Мярка М02 на Проект „Красива България” по обявена процедура за набиране на кандидати за 2018 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на минимум 52 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 44 000 лева.

3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2018 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |