This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 340

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „3 607 140 лв.” става „3 473 308 лв.”, като текста придобива следната редакция:

„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:

А). За капиталови разходи са планирани 3 473 308 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 088 030 лв. за:
- 125 600 лв. целева субсидия;
- 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);
- 117 973 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 71 654 лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общ устройствен план;
- 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд;
- 109 890 лв. заем от Фонд ФЛАГ;
- 4 986 лв. трансфер от ПУДООС.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование:
Целева субсидия § 31-13 § 51-00
било става
1. Община Лясковец - Изграждане на помещение
за архив в сградата 4 745 4 726
2. Кметство Джулюница - Ремонт на
покривната конструкция на сградата 9 952 9 945
3. Кметство Козаревец - СМР в сградата 4 947 4 936
4. Кметство Добри дял - СМР в сградата 9 901 9 886
5. Кметство Мерданя - СМР по фасадната
част на сградата 19 897 19 688
6. ДГ „Пчелица” - Ремонт на ВиК
инсталации в сградата 1 948 1 808
7. ДГ „Славейче” - Ремонт на ВиК
инсталации в сградата 5 940 4 781
8. ДГ с. Джулюница - СМР в сградата 1 837 1 810
9. ДГ с. Козаревец - СМР в сградата 13 126 12 748
10. СМР в помещенията на
Пенсионерски клуб „Зора” гр. Лясковец 12 667 12 663

Всичко: 84 960 82 991

§ 52-00
било става

1. Община Лясковец - косачка 2 040 2 272
2. СУ „М.Райкович” гр.Лясковец - водогреен котел 17 000 16 980
3. Изграждане на ритуална зала в гробищен парк
Кметство Драгижево 0 7 920
4. ДГ „Радост” - професионална електрическа фурна 0 5 648
5. ДГ с. Джулюница - шкафове в кухнята 0 3 621
6. ДГ с. Джулюница - 2 бр. помпи 0 4 248

Всичко: 19 040 40 689


Собствени средства §52-00
било става
1. Община Лясковец - косачка 1 460 1 228
2. Изграждане на ритуална зала в гробищен парк
кметство Драгижево 8 000 0

Всичко: 9 460 1 228

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |