This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 335

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.5 от Закона за защита от шума в околната среда и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В Раздел ІІ. Опазване на обществения ред и безопасността на движение в Община Лясковец, се създава нова ал. 1. в чл. 5. със следното съдържание:
„Чл. 5. (1). Забранява се предизвикването на шум от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, както и от извършването на дейности с битов и стопански характер (ремонтни и строителни работи) в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието на живущите за времето:

1. от 14:00 до 16:00 часа;
2. от 22.00 до 08.00 часа, а в почивните и празнични дни - от 22.00 до 09.00 часа.

§ 2. Изменението влиза в сила от 01.12.2017 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |