This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 333

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг за отпускане еднократно на нов заем в размер на 500 000 лв. от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за поемане на нов дълг от централния бюджет с предназначение рефинансиране на непогасения размер от отпуснатия през 2015 г. заем по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година, при следните основни параметри:

- максимален размер на дълга – 500 000 лв. (петстотин хиляди лева);
- валута на дълга – лева;
- вид на дълга – краткосрочен, безлихвен заем по смисъла на чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг;
- условия за погасяване:
• срок на погасяване – до 12 месеца;
• източници за погасяване на главницата – чрез собствени бюджетни средства на Община Лясковец.
- максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – безлихвен, без такси, комисионни и други;
- начин на обезпечение на кредита – погасяване чрез собствени бюджетни средства на Община Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви и отправи мотивирано предложение до Министъра на финансите за отпускането на нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от отпуснатия през 2015 г. заем по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година – до 01.12.2018 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |