This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 332

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 331/14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изменението на чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси, обнародвано в Държавен вестник (бр. 91 от 14 ноември 2017 г.) и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинският съвет отменя свое Решение № 331/14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |