This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 14.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 331

ОТНОСНО: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2015 г. в размер на 500 000 лв. с още една година - до 01.12.2018 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви и отправи мотивирано предложение до Министъра на финансите за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2015 г. с още една година - до 01.12.2018 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |