This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 330

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет -Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Румен Николаев Карагеуров - от квотата на местна коалиция „БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ” за:

- член на постоянната комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |