This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 328

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2017/2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели, за стопанската 2017/2018 г., съгласно сключено Споразумение по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

ІІ. Определя годишна цена за ползване на имоти с начин на трайно ползване – „полски път” от ползватели, в чиито масиви попадат, съгласно сключено споразумение за стопанската 2017/2018 г. в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища, както следва:

1. за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец (за обработваеми земи) - 34.00 лв./дка (тридесет и четири лева на декар);

2. за землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец (за отглеждане на лозя) - 18.00 лв./дка (осемнадесет лева на декар);

3. за землището на с. Джулюница, общ. Лясковец - 39.00 лв./дка (тридесет и девет лева на декар);

4. за землището на с. Добри дял, общ. Лясковец – 29.00 лв./дка (двадесет и девет лева на декар);

5. за землището на с. Драгижево, общ. Лясковец – 32.00 лв./дка (тридесет и два лева на декар);

6. за землището на с. Козаревец, общ. Лясковец – 40.00 лв./дка (четиридесет лева на декар);

7. за землището на с. Мерданя, общ. Лясковец – 27.00 лв./дка (двадесет и седем лева на декар).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да издаде заповед и да сключи договори за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път”, за стопанската 2017/2018 г. при годишна наемна цена, определена в раздел ІІ, с ползвателите, в чиито масиви те попадат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |