This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 324

ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие Кмета на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи § 31-13 в целеви трансфер § 31-18, както следва:

Наименование:
Целева субсидия § 31-13 § 51-00
било става
1. гр. Лясковец, основен ремонт на улични настилки 98 200 0
2. Път Добри дял - Родина - ІV 40044 10 000 0
3. Път Драгижево - Церова кория - ІV 53002 10 000 0
4. Път Драгижево - Мерданя - ІV 51419 10 000 0
5. Път Джулюница - Кесарево - ІV 40923 10 000 0
6. Път гара Джулюница - Бреговица - ІV 40925 3 000 0

Всичко: 141 200 0

Целеви трансфер § 31-18 § 10-30
било става
1. гр. Лясковец, ул. „Тодор Хрулев” 0 33 335
2. гр. Лясковец, ул. „Кирил и Методий” 0 49 265
3. Път Добри дял - Родина - ІV 40044 0 10 000
4. Път Драгижево- Церова кория - ІV 53002 0 10 000
5. Път Драгижево - Мерданя - ІV 51419 0 10 000
6. Път Джулюница - Кесарево - ІV 40923 0 10 000
7. Път гара Джулюница - Бреговица - ІV 40925 0 3 000

Всичко: 0 125 600

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |