This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 318

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Община Виделе, Румъния с проектно предложение „Приказки за култура, история и природа” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния -България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 3-та покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Община Виделе, Румъния, с проектно предложение „Приказки за култура, история и природа” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% (два процента) собствен принос на Община Лясковец, като процент от общия бюджет на проекта за общината.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |