This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 310

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и Решение № 285/20.06.2017 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Милена Василева Йорданова, Ваня Василева Иванова и Стойчо Николов Иванов от друга страна, чрез продажбата на 25/516 идеални части (общинска собственост) от имот, целият с площ 516 кв.м, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ - 480 в кв. 94 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр. Лясковец, с административен адрес ул. „Осогово” № 9, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1073/03.08.2015 г.

2. Да се сключи договор за продажба на 25/516 идеални части от имот, целият с площ 516 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ -480 в кв. 94 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес ул. „Осогово” № 9, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1073/03.08.2015 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Милена Василева Йорданова, Ваня Василева Иванова и Стойчо Николов Иванов, в качеството им на купувачи, при пазарна цена в размер на 550,78 лв. без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност.

3. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец

4. Режийни разноски в размер на 11,02 лв., представляващ 2 % режийни разноски върху пазарната цена без ДДС да се заплатят по банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 448007
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

5. Местен данък в размер на 15,42 лв., представляващи 2.8 % върху пазарната цена без ДДС да се заплати по банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 80.00 лв., да се заплатят в касата на Общината.

7. Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лв., да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията пои т. 3 - т. 7 не се приемат.

8. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор с купувачите Милена Василева Йорданова от гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Димо Хранов” № 27 А, Ваня Василева Иванова и Стойчо Николов Иванов, двамата от гр. Горна Оряховица, ул. „Клокотница” № 25, за продажба на 25/516 идеални части от имот, целият с площ 516 кв.м, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ - 480 в кв. 94 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на гр. Лясковец, с административен адрес ул.„Осогово” № 9, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1073/03.08.2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |