This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 307

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и заявление с вх.№ ОС-3479/23.08.2017 г. от Председателя на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Напредък 1870” гр. Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Напредък 1870” гр. Лясковец, общ. Лясковец върху земеделска земя от общински поземлен фонд - 50 дка, представляващ част от имот № 018007, с начин на трайно ползване: нива, трета категория в местността „Невъведена” в землището на гр. Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост № 101/17.04.1997 г. за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г. (01.10.2017 г. - 30.09.2018 г.).

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с НЧ „Напредък 1870” гр. Лясковец относно имота, описан в точка 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |