This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 304

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година.
2. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година.
3. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2017/2018 година.
4. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на образованието и науката.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2018 година - 2020 година.
2. Утвърждаване училищната мрежа на територията на Община Лясковец.
3. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2018 година.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2017 година.
2. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2017 година
3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017/2018 година в община Лясковец.
4. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинска пътна мрежа през 2018 година.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2018 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.
2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2018 година.
3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2018 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2017 година.
6.План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |