This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 301

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Общината и на председателя на Общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за второто тримесечие на 2017 година, както следва:
- на територията на страната - многократно пътуване до гр. София и еднократно пътуване до гр. Ловеч и гр. Казанлък - общо 286.00 лв.
- в чужбина - Румъния - общо 23.96 лв.

II. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - Председател на Общински съвет - Лясковец, за второто тримесечие на 2017 година, както следва:
- на територията на страната - еднократно пътуване до гр. Стара Загора и гр. Пловдив - общо 30.00 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |