This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 299

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на образованието и науката, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. по проект: „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище” по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише запис на заповед, по образец, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, на поемателя - Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., с адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 2А, ЕИК 000695114, за сумата от 62 188,80 лв. (шестдесет и две хиляди сто осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по Договор № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. по проект: „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, с падеж на 29.04.2020 г. (120 календарни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) и място на плащане: транзитна сметка в лева МОН – ЕСФ – ОП – НОИР при Българска народна банка: IBAN № BG71 BNBG 9661 32001 893 01.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. - Министерство на образованието и науката.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 27.07.2017 г., Протокол № 34, точка шеста от дневния ред по доклад № РД-01-3050/19.07.2017 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |