This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 294

ОТНОСНО: Преобразуване чрез вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, община Лясковец в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.310, ал.5 и във връзка с чл.311, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), във връзка с писмо с вх. № ФСД-01-2656/22.06.2017 г. от Директора на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.313, ал.1, т.3 от ЗПУО.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Преобразува Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец, чрез вливане в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, общ. Лясковец, считано от 01.09.2017 г., като дейността по учебно-възпитателния процес ще се осъществява в съществуващия сграден фонд, предназначен за детска градина на територията на двете села - с.Добри дял и с.Джулюница в община Лясковец.

2. Задължителната документация на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец, наличния инвентар, сградния фонд и поземлените имоти - публична и частни общинска собственост, предоставени на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец, се предоставят за управление и стопанисване от Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, общ. Лясковец.

3. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната чрез вливане Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец, да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

4. След влизане в сила на заповедта по чл. 310, ал. 5 от ЗПУО, издадена от Кмета на Община Лясковец да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, общ. Лясковец и се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между преобразуваната чрез вливане детска градина и приемащата Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, общ. Лясковец.

5. Числеността на персонала на приемащата Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, общ. Лясковец, да се определи съгласно разпоредбите на чл. 13 от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката.

6. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за преобразуване чрез вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, съгласно чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 1 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, след влизане в сила на настоящото решение и считано от 01.09.2017 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |