This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 293

ОТНОСНО: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2017/2018 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец предлага на Министерството на образованието и науката, да останат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2017/2018 година, следните училища:

1. Средно училище „Максим Райкович” гр.Лясковец, с адрес: гр.Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1 и

2. Обединено училище „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница, с адрес: с.Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |