This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 287

ОТНОСНО: Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.2 от ПМС 374/22.12.2016 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2017 година, както следва:

„№ 7. Пенка Добромирова Велкова - Експерт „Общинска собственост” - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец.

№ 8. Мариета Тихомирова Аспарухова - Експерт „Общинска собственост” - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |