This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 281

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г., сравнена с предходната стопанска 2015/2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г., сравнена с предходната стопанска 2015/2016 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |