This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 278

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на общото събрание на 04.07.2017 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за регулярния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.”

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново” за 2018 г., в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново” за 2018 г., да бъде в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на Кмета на Община Лясковец да участва в Общото събрание на 04.07.2017 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 04.07.2017 г на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за регулярния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.”

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново” за 2018 г., в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново” за 2018 г., да бъде в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |