This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 277

ОТНОСНО: Откриване процедура за смяна на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма , Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за освобождаване на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец и избор на нов ликвидатор на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, в срок не по-дълъг от два месеца.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |