This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 275

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 224/22.02.2017 г. на Общински съвет - Лясковец относно издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, чл.3 и чл.7, ал.2, т.2, ал.3 - ал.8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, във връзка с уведомително писмо 04/19/4/0/00037/1/01/02/02 от Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция, Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1 от свое Решение № 224/22.02.2017 г., като:
- числото „146 625 лв.” става „37 736.49 лв.”;
- числото „293 250 лв.” става „75 472.98 лв.” и
- текст „със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (30.10.2023 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.04.2024 г.”, става „със срок покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (31.12.2017 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2018 г.”, като текстът придобива следната редакция:

„Упълномощава Кмета на Община Лясковец - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 37 736,49 лв. (тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки), представляващи 50% от общо 75 472,98 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, със срок за предявяване на плащанията покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (31.12.2017 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2018 г.”


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 20.06.2017 г., Протокол № 32, точка първа от дневния ред по доклад № РД-01-2558/15.06.2017 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |