This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 270

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с писмо с вх. № ОС-1792/02.05.2017 г. от Председателя на Управителния съвет на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България - гр. Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право па ползване на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България - гр. Лясковец, върху помещение с полезна площ 15 кв.м, находящо се в сградата на Автоспирка с.Добри дял, изградена в имот № 343, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за наркооп и поща, в кв. 19 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч ) № 361/25.10.1999 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на помещение с полезна площ 15 кв.м, находящо се в сградата на Автоспирка с.Добри дял, общ. Лясковец изградена в имот № 343, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за наркооп и поща, в кв. 19 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 361/25.10.1999 г. с Общинската организация на Съюза на инвалидите в България - гр. Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |