This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 269

ОТНОСНО: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.2 и чл.16, ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец и заявление с вх.№ М - 483/02.03.2017 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема допълване на цялостната Схема за разполагане на преместваеми обекти, разположени върху терени - публична и частна общинска собственост в гр. Лясковец, с един допълнителен обект - терен, представляващ част от УПИ V - за павилиони и озеленяване, кв. 26 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да възложи служебно изготвянето на подробна схема в мащаб М 1:500 за обекта - терен, представляващ част от УПИ V - за павилиони и озеленяване, кв. 26 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, върху кадастралния план с нанесени подземни съоръжения.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |