This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 268

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново на редовно годишно отчетно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51 от Закона за общинската собственост и чл.16, т.1 и т.4 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, при провеждане на заседанието на редовното годишно отчетно общо събрание на съдружниците на 30.05.2017 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 8 от дневния ред - Поради необходимост от площадка за складиране на инертни материали за район Златарица, е предложено закупуване на недвижим имот, частна собственост находящ се в гр. Златарица, ул. „Васил Левски“ № 18, с Идентификационен № 30962.502.314, с площ: 808 кв.м на цена до 6000 лева. Същият граничи с района, да гласува „за“ за вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД дава съгласие за закупуване на недвижим имот, частна собственост находящ се в гр. Златарица, ул. „Васил Левски” № 18, с идентификационен № 30962.502.314, с площ: 808 кв.м на цена до 6000 лева”.

2. По т. 9 от дневния ред – На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 119, ал. 4 от ТЗ, приемане на актуализация в дружествения договор, да гласува „за“ за вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД приема актуализиран дружествен договор”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |