This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 267

ОТНОСНО: Отпускане на средства за покриване на разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивни дъждове на 13 - 14.06.2016 г., за запазване целостта на Регионална система за управление на отпадъците.

На основание чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. чл. 67 – 68 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с Решение № 2/19.01.2017 г. на Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Велико Търново и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец отпуска на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Велико Търново, средства в размер на 3 959,88 лева за заплащане на извършените разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивни дъждове на 13 - 14.06.2016 г., за запазване на Регионална система за управление на отпадъците.

2. Средствата в размер на 3 959,88 лева да бъдат заложени в план-сметката за утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2018 година, т.к. план - сметката за 2017 г. е приета на 29.12.2016 г. и не се допускат промени в течене на годината във вече приета план - сметка.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |