This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 266

ОТНОСНО: Предложение за отпускане еднократна финансова помощ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предложение с вх.№ 117/16.05.2017 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 лева на Георги Алексиев Маринов от с.Добри дял, ул. „Божур” № 2. Парите да бъдат отпуснати по параграф 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства”, подпараграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |