This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 263

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Кметство с.Козаревец, считано от 11.05.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размер на основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор, считано от 11.05.2017 г. на кмета на Кметство с.Козаревец - Красимира Йорданова Колева – 789 лева основна месечна работна заплата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |