This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 262

ОТНОСНО: Промяна състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Освобождава Марияна Симеонова Цветкова – представител на Община Лясковец като член на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

2. Избира за член на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Николинка Стефанова Бабукчиева – представител на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |