This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 252

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект № 249 „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” - гр.Лясковец”, финансиран със средства от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ).

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.5, ал.1, т.2 и чл.19а от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел осигуряване на задължително собствено финансово участие за изпълнение на проект № 249 „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец”, по „Инвестиционна програма за климата“ - процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради,”, финансиран със средства от Национален Доверителен Екофонд, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга: до 109 890,00 лева (сто и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева);

• Валута на дълга: лева;

• Вид на дълга: краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез собствени бюджетни средства на Община Лясковец.

• Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Лясковец по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Лясковец по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |