This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 251

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Решение № 37/19.01.2017 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2018 година, указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2018 - 2020 г. на Министерството на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 година, съгласно Приложения №№ 1а, 8 и 6г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |