This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 248

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета на Кмета на Община Лясковец за изпълнението на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |