This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 247

ОТНОСНО: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |