This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 30.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 239

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |