This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 16.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 236

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 3 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец при провеждане на заседанието на редовното общо събрание на акционерите на 23.03.2017 г. (повторно дата – 06.04.2017 г. от 9:00 часа) да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., да гласува „против“ за вземане на следното решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.“.

2. По т. 6 от дневния ред - Вземане решение от ОСА за отмяна изцяло на решенията на ИОСА на дружеството, взети на 09.09.2016 г. по т. 1 от дневния ред – за Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, и по т. 2 – за изменение на чл. 6 от Устава на дружеството, да гласува „против“ за вземане на следното решение: „ОСА отмяна изцяло решенията на ИОСА на дружеството, взети на 09.09.2016 г. по т. 1 от дневния ред – за Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, и по т. 2 – за изменение на чл. 6 от Устава на дружеството“.

3. По т. 7 от дневния ред - Вземане от ОСА на решение:
7.1. На основание чл. 199, ал. 1, ал. 3, вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г, предложение второ от Устава на дружеството, за намаляване на капитала на дружеството със сумата от 136 000 (сто тридесет и шест хиляди лева) – от 357 720 лв. на 221 720 лв.;

7.2. Намаляването на капитала да се извърши с цел покриване на загуби от минали години, които съгласно ГФО на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 136 000 (сто тридесет и шест хиляди лева), при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г, предл. второ от Устава на дружеството, чрез обратно придобиване на акции от дружеството в размер на 136 000 бр. (сто тридесет и шест хиляди броя) акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), безвъзмездно от акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на дружеството.

7.3. Обратно придобитите от дружеството акции в размер на 136 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г предл. второ от Устава на дружеството, придобити с цел намаляване капитала на дружеството, което да се извърши с цел покриване на загуби, следва да бъдат обезсилени от дружеството в едномесечен срок, след изтичането на едномесечния срок от обявяването в Търговския регистър на решението на ОСА за намаляване на капитала на дружеството при условията по-горе. Обезсилването на придобитите от дружеството акции при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ (с цел намаляване на капитала на дружеството), следва да бъде вписано незабавно в книгата на акционерите, като бъдат отразени броят и номерата на обезсилените акции на всеки акционер, пропорционално на притежаваните от него, съобразно взетото от ОСА решение. След вписване в книгата на акционерите на размера на обезсилените акции, притежавани от всеки акционерите, дружеството, чрез упълномощеното от Съвета на директорите лице, следва да издаде на всеки акционер ново временно удостоверение, отразяващо актуалния размер на притежаваните от него акции, с отразена номинална и емисионна стойност.
След изпълнение на процедурата по обезсилване на придобитите от дружеството собствени акции в размер на 136 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев, чрез която се осъществява намаление на капитала на дружеството от 357 720 лева на 221 720 лева, разпределен в 221 720 бр. поименни акции, следва така извършеното намаляване на капитала при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1 предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16 г предл. второ от Устава на дружеството, да бъде обявено за вписване в Търговския регистър по партида на дружеството, да гласува „против“ за вземане на следното решение: „Общото събрание на акционерите на основание чл. 199, ал. 1, ал. 3, вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г, предложение второ от Устава на дружеството, за намаляване на капитала на дружеството със сумата от 136 000 (сто тридесет и шест хиляди лева) – от 357 720 лв. на 221 720 лв. Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби от минали години, които съгласно ГФО на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 136 000 (сто тридесет и шест хиляди лева), при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г, предл. второ от Устава на дружеството, чрез обратно придобиване на акции от дружеството в размер на 136 000 бр. (сто тридесет и шест хиляди броя) акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), безвъзмездно от акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на дружеството. Обратно придобитите от дружеството акции в размер на 136 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1, предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г предл. второ от Устава на дружеството, се придобиват с цел намаляване капитала на дружеството, което да се извърши с цел покриване на загуби, се обезсилват от дружеството в едномесечен срок, след изтичането на едномесечния срок от обявяването в Търговския регистър на решението на ОСА за намаляване на капитала на дружеството при условията по-горе. Обезсилването на придобитите от дружеството акции при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ (с цел намаляване на капитала на дружеството), се вписва незабавно в книгата на акционерите, където се отразяват броят и номерата на обезсилените акции на всеки акционер, пропорционално на притежаваните от него, съобразно взетото от ОСА решение. След вписване в книгата на акционерите на размера на обезсилените акции, притежавани от всеки акционерите, дружеството, чрез упълномощеното от Съвета на директорите лице, издава на всеки акционер ново временно удостоверение, отразяващо актуалния размер на притежаваните от него акции, с отразена номинална и емисионна стойност.
След изпълнение на процедурата по обезсилване на придобитите от дружеството собствени акции в размер на 136 000 бр. акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев, чрез която се осъществява намаление на капитала на дружеството от 357 720 лева на 221 720 лева, разпределен в 221 720 бр. поименни акции, така извършеното намаляване на капитала при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1 предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16 г предл. второ от Устава на дружеството, се обявява за вписване в Търговския регистър по партида на дружеството.“

4. По т. 8 от дневния ред - Промени в устава на дружеството, да гласува „против“ за вземане на следното решение: „ОСА взема решение за изменение на чл. 6, ал. 1 от устава на дружеството, който придобива съдържание на основание взетите по-горе решения, и с оглед извършеното при условията на чл. 187а, чл. 1, т. 1 вр. чл. 201, ал. 1 предложение второ и чл. 202, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 16в, ал. 1, ал. 2, буква „б“ и чл. 16г, предл. второ от Устава на дружеството намаляване на капитала на дружеството.“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |