This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 16.03.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 233

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с предстоящо сключване на договор по проект: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр. Лясковец”, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „396 770 лв.” става „496 770 лв.”, като текста придобива следната редакция:
„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:
За капиталови разходи са планирани 496 770 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 496 770 лв. за:
– 251 200 лв. целева субсидия;
– 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от МРРБ;
– 227 656 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 0 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Лясковец – 500 000 лв., предоставени с ПМС № 363/16.12.2016 г.

Наименование: § 55-00
било става
Б). Собствени средства

1. Читалище „Напредък - 1870” –
основен ремонт коридори 20 000 25 693

2. Проект „Енергийна реконструкция и
модернизация на Читалище „Напредък - 1870”
- гр. Лясковец 0 94 307

Всичко: 20 000 120 000

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |