This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 227

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на Общото събрание на 28.02.2017 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:

Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК.

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК.

3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2017 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:

Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2017 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2017 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9560
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5034
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1.00 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1445
7. Община Павликени 6.00 % 2573
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1557
9. Община Свищов 10.75 % 4610
10. Община Стражица 3.20 % 1372
11. Община Сухиндол 0.64 % 275

4. По т. 4 от дневния ред – отпада от дневния ред, съгласно писмо № АВК-ВТ-27/14.02.2017 г.

5. По т. 5 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на Кмета на Община Лясковец да участва в редовно заседание на Общото събрание на 28.02.2017 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност Кмета на общината да присъства на заседанието на 28.02.2017 г. на заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:

Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК.

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:

Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2016 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК.

3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 2017 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:

Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново за 2017 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева).
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2017 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9560
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5034
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1.00 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1445
7. Община Павликени 6.00 % 2573
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1557
9. Община Свищов 10.75 % 4610
10. Община Стражица 3.20 % 1372
11. Община Сухиндол 0.64 % 275

4. По т. 4 от дневния ред – отпада от дневния ред, съгласно писмо № АВК-ВТ-27/14.02.2017 г.

5. По т. 5 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |