This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 225

ОТНОСНО: Преобразуване на Основно училище „П.Р.Славейков” с. Джулюница в обединено училище с първа гимназиална степен (І - X клас).

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.311, ал.1, изр. ІІ във връзка с чл.38, ал.1, т.4 и чл.312, ал.6 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка мотивирано искане с вх. № ИП-02-542/06.02.2017 г. от директора на ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие Основно училище „П.Р.Славейков” с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, да бъде преобразувано чрез промяна на вида в обединено училище (I - X клас включително).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |