This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 223

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение №216/26.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 3 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва свое Решение № 216/26.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година, в точка 14 „Упълномощава Кмета на Община Лясковец” с нова точка 14.4., със следното съдържание:

„14.4. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лева със срок за възстановяване 31.01.2018 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |