This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 222

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на Решение № 196/24.11.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 000419 с площ 0.596 дка, с начин на трайно ползване: друга селищна територия по Картата на възстановената собственост на землището на с. Джулюница, общ. Лясковец при начална тръжна цена в размер на 1430.00 лв. (хиляда четиристотин и тридесет лева) и депозит за участие 143.00 лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на имота по точка 1 да се проведе на 13.03.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Местен данък в размер на 2.8 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 120.00 лв. за обекта по точка 1, да се заплатят в касата на Община Лясковец - стая № 19.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта по точка 1, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация за обекта по точка 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

5. Тръжна документация за обекта по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17:00 часа на 09.03.2017 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с предложения - до 17:00 часа на 10.03.2017 г. в Информационния център на Община Лясковец.

7. Депозитът за обекта по т. 1 да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец в срок до 10.03.2017 г. вкл.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 20.03.2017 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг - до 17:00 часа на 16.03.2017 г., подаване на пликове с предложения - до 17:00 часа на 17.03.2017 г., внасяне на депозит за участие – до 17.03.2017 г. вкл.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |