This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 220

ОТНОСНО: Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява размер на собствения принос на Община Лясковец по проект 16.4.2.070. „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България”, избран за финансиране по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г., представляващ 2% (два процента) или 15 288,67 евро от стойността на бюджета на проекта за Община Лясковец, необходим за изпълнение на дейностите по проекта.

2. Община Лясковец да осигури необходимата наличност от финансов ресурс до неговото възстановяване от Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.

3. Одобрява следните позиции на екипа за изпълнение на одобрения проект, а именно:
- Ръководител екип – 1 позиция;
- Счетоводител (финансов експерт) на проекта – 1 позиция.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за Община Лясковец като водещ партньор по проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г. по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |