This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 212

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
2. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 г.
3. Приемане на Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2017 г.
4. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.
5. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2017 г.
6. Приемане на стратегия за закрила на детето 2017- 2020 г.
7. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2017 г.
8. Управление и разпореждане с общинско имущество.
9. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2016 г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на годишен план за предоставяне на социалните услуги в Община Лясковец за 2018 г.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, през второто полугодие на 2016 г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец, през второто полугодие на 2016 г.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 г.
2. Приемане План за изпълнение на Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2017 г.
3. Приемане календарен план – сметка за спортните прояви на Община Лясковец за 2017 г.
4. Приемане План за младежта 2017 г.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
6. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., приета с Решение № 606/ 28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
7. Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ- Лясковец - Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
8. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 г.
9. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2017 г.
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017 г.
3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.
4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2017 г. в Община Лясковец.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2017 г.
7. Отчет за дейността на общинските търговски дружества.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г., сравнена с предходната стопанска 2015/2016 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
4. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |