This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 205

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, и съгласието на кметовете на кметствата към Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец одобрява План - сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:

ПРИХОДИ - 954 674.68 лв.
І. Приход от такса смет по облог - 974 620 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2017 г. - (-125 164.65) лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 1 079 839.33 лв.
- за ремонт и поддръжка на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци - контейнери, кофи
и други (чл.66, ал.1, т.1) - 0.00 лв.

- за закупуване на кошчета и кофи (чл.66, ал.1, т.1) - 9 800.00 лв.

- за събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им (чл.66, ал.1, т.2) - 495 200.40 лв.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64
от Закона за управление на отпадъците (чл.66, ал.1, т.3) - 474 982.93 лв.

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване (чл.66, ал.1, т.4) - 99 856.00 лв.

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2017 г. - (-125 164.65) лв.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, промила е върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на юридически лица, за услугите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 2.58 2.21 0.46 5.25
с. Джулюница 2.87 3.19 0.69 6.75
с. Козаревец 2.61 1.49 0.65 4.75
с. Добри дял 1.65 2.47 0.38 4.50
с. Драгижево 1.83 4.06 0.61 6.50
с. Мерданя 1.94 3.97 0.84 6.75
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 7.37 6.32 1.31 15.00
Кметство Джулюница 3.05 3.41 0.74 7.20
Кметство Козаревец 3.96 2.25 0.99 7.20
Кметство Добри дял 2.65 3.95 0.60 7.20
Кметство Драгижево 2.02 4.51 0.67 7.20
Кметство Мерданя 2.07 4.24 0.89 7.20

ІІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лв. за месец
Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец

ІV. Одобрява отчета на План - сметката за 2015 година (съгласно Приложение № 3).

V. Одобрява отчета на План - сметката за 2016 година (съгласно Приложение № 2).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |