This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 194

ОТНОСНО: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка със заявление вх.№ 327/10.11.2016 г. от д-р Димитров – представляващ Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Димитър Димитров.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД да сключи дългосрочен договор за отдаване под наем на помещения, намиращи се на първи етаж (над партерния) в дъното на коридора, в непосредствена близост до стоматологичен кабинет използван от д-р Чифудова, в сградата на „Медицински център І - Лясковец”, с д-р Димитров - представляващ Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - д-р Димитър Димитров, при наемна цена, определена съгласно Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |