This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 188

ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.59 - 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение за сътрудничество от страна на Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” - гр. София, и в изпълнение на Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 – 2020 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява Споразумение за партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г.

Приложение: Споразумение за партньорство.


Приложение
на Решение № 188/24.11.2016 г.
на Общински съвет - Лясковец


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА П А Р Т Н Ь О Р С Т В О
№ ...….. / ……………

Днес, ……………….. г., в гр. Лясковец между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, БУЛСТАТ 000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец и Даниела Димитрова Илиева – Началник отдел „БФПИО”, наричана по-долу в текста ОБЩИНАТА, от една страна
и
2. Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ж.к. „Красно село”, бл. 195, вх. В, ап. 73, БУЛСТАТ 175485586, представлявано от Емилия Стефанова Лисичкова - Председател на Управителния съвет, от друга страна, наричано по-долу СДРУЖЕНИЕТО, а заедно наричани Партньори, се сключи настоящото споразумение за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1). Настоящето споразумение урежда взаимоотношенията между партньорите при реализирането на съвместни отговорности при изпълнението на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/ 31.07.2015 г.
(2). За изпълнение на настоящото споразумение партньорите не си дължат финансови средства един на друг.
Чл.2. Това споразумение се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и влиза в сила незабавно, от датата на подписването му.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Чл.3. ОБЩИНАТА се съгласява дейностите по проекта да се реализират на територията на Община Лясковец в посочения в чл. 2 срок.
Чл.4. ОБЩИНАТА приема да участва в провеждането на дейностите - предмет на настоящото споразумение, както следва:
1. Определяне на представител на общинска администрация като контактно лице за координация на проектните дейности;
2. Даване на съгласие експерти на СДРУЖЕНИЕТО да проучат неизползвани до момента местни ресурси на територията на общината, с цел да бъдат идентифицирани нови възможности за развитие в областта на алтернативния туризъм, социалното предприемачество, изкуството и културата и културното наследство, чрез:
- анализ на съществуващи стратегически документи за развитието на общината;
- провеждане на срещи, интервюта и дискусии в населени места на територията на общината;
- посещение на различни места/обекти на територията на общината;
- изготвяне на анализ и препоръки за развитие на съществуващия потенциал за развитие в целевите области;
- обсъжда възможностите с местната общност и ОБЩИНАТА за прилагането и развитието им.
3. Даване на съгласие млади творци в различни сфери на изкуството:
- да посещават различни места/обекти на територията на общината с цел идентифициране на неизползван местен потенциал за развитие в сферата на изкуството и културата;
- да провеждат срещи, интервюта и дискусии в населени места на територията на общината;
- да изработят творчески проекти, основаващи се на местни ресурси и потенциал за развитие;
4. Предоставяне на публични пространства за представяне на творческите проекти.
5. Предоставяне на общински зали и помещения за провеждане на публични и обучителни събития по проекта.
6. Даване на съгласие дейностите за мобилизиране на местни ресурси в подкрепа на местни граждански/общностни инициативи с акцент създаване на общински фонд за подкрепа на общностни инициативи, да се провеждат на територията на общината.
7. Оказване на съдействие, предоставяне на експертна и административна помощ за разработване на методология, създаване и управление на общински фонд за подкрепа на местни общностни инициативи.
8. Извършване на мониторинг върху дейността на фонд за подкрепа на местни граждански/общностни инициативи, в случай, че бъде създаден такъв общински фонд за подкрепа на местни граждански/общностни инициативи,
9. Оказване на съдействие при организирането и провеждането на информационна кампания за споделяне на добри читалищни практики за общностно развитие „Панорама: Зареди промяна”, насочена към читалищата от общината, чрез:
- осигуряване на общински зали и помещения за провеждане на дискусии в рамките на кампанията;
- административна подкрепа.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.5. СДРУЖЕНИЕТО се задължава:
1. да координира дейностите на проекта на територията на Община Лясковец с ОБЩИНАТА;
2. да определя и осигурява експерти, които да проучат неизползвани до момента местни ресурси на територията на общината с цел да бъдат идентифицирани нови възможности за развитие в целевите области: алтернативен туризъм, социално предприемачество, изкуство и култура и културно наследство;
3. да осигурява участието в процеса на идентифициране на неизползван местен потенциал за развитие в сферата на изкуството и културата и реализиране на творчески проекти на млади творци в различни сфери на изкуството;
4. да изработва и предоставя на ОБЩИНАТА методология за създаване и управление на общински фонд за подкрепа на местни граждански/общностни инициативи;
5. да организира кампания за създаване на общински фонд за подкрепа на местни граждански/общностни инициативи;
6. да осигурява алтернативен фонд за подкрепа на общностни инициативи в ОБЩИНАТА със средства от проекта в размер на минимум 8 000 лв. (осем хиляди лева);
7. да организира на територията на общината информационна кампания за споделяне на добри читалищни практики за общностно развитие „Панорама: Зареди промяна” насочена към читалищата от общината, с цел повишаване на капацитета им за общностно развитие.

IV. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ

Чл.6. (1). Всеки партньор е длъжен:
1. да действа добросъвестно при изпълнение на дейностите по настоящото споразумение;
2. да работи в сътрудничество и разбирателство с другия партньор по това споразумение;
3. да опазва имуществото на другия партньор, с което е в досег във връзка с изпълнението на дейностите по настоящото споразумение;
4. своевременно да информира другата страна за етапа на изпълнение на конкретната дейност или инициатива, както и да предоставя при поискване необходимите данни и документи, свързани с осъществяването на съвместната дейност.
(2). Партньорът не може да ползва името, дейностите и собствеността на другия партньор за неправомерни цели;
Чл.7. Партньорите по това споразумение не могат да прехвърлят както отделни права, така и в цялост своето право на участие в съвместната дейност на трето лице.
Чл.8. (1). Всяка от страните по договора поема задължението да не разпространява данни и факти, отнасящи се до дейности на другата страна и съставляващи търговска тайна, станали й известни при или по повод осъществяването на съвместната дейност.
(2). Посоченото в ал. 1 задължение обхваща и получената във връзка със съвместната дейност информация, която предоставящата страна изрично и в писмена форма е посочила и определила като конфиденциална.
(3). Макар и да отговаря на условията по тази разпоредба, не е обект на задължението за конфиденциалност онази информация, която е известна в публичното пространство.
Чл.9. Партньорите ще информират за резултатите на проекта широката общественост, медиите и участниците в него, като оповестяват и финансиращата организация, включвайки следния текст: „Платформа АГОРА и Община Лясковец реализират съвместно проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, подкрепен от Фондация „Америка за България”.
Чл.10. (1). При прекратяване на споразумението, всяка от страните е длъжна да върне получените във връзка със съвместната дейност документи и други носители на информация, заедно с всички техни копия.
(2). В случай, че поради своето естество определени документи, вещи или информация не могат да бъдат върнати при прекратяването на договора, те следва да бъдат унищожени, заедно с всички техни копия.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.11. Настоящото споразумение се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Партньорите се договарят при осъществяване на общинското сътрудничество в рамките на настоящото споразумение да спазват принципите, заложени в чл. 60 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):
1. доброволност;
2. взаимен интерес;
3. активен избор;
4. гъвкавост и динамичност;
5. прозрачност и отговорност.
Чл.13. Партньорите могат да изменят и допълват настоящото споразумение с допълнителни писмени споразумения (анекси), съставляващи неразделна част от него.
Чл.14. Координацията на дейностите на територията на ОБЩИНАТА се осъществява от регионален координатор на проекта, определен от СДРУЖЕНИЕТО с отделен договор.
Чл.15. (1). Кореспонденцията, свързана с осъществяването на съвместната дейност, се получава от посочен от всяка страна представител - лице за контакти.
(2). Лицата за контакт за нуждите на настоящия договор са:
1. за партньора Сдружение „Платформа АГОРА”:
Емилия Лисичкова – Председател на Управителния съвет
адрес: гр. София 1606, бул. „Е. Тотлебен”, № 43, ап. 6
тел./факс: 02 / 46 27 111
2. за партньора Община Лясковец:
д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец
адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1
тел. 0619 / 2 20 55
факс: 0619 / 2 20 45

Чл.16. За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото българско гражданско законодателство. Споровете относно тълкуването и изпълнението на договора се решават по пътя на преговорите и взаимно разбирателство. При не постигане на съгласие, споровете между страните по този договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния съд.

Настоящето споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всеки от партньорите.


За Сдружение „Платформа АГОРА”: За Община Лясковец:

Емилия Лисичкова – д-р Ивелина Гецова –
Председател на Управителния съвет Кмет на Община Лясковец

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |