This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 187

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново - Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр.Велико Търново, насрочено за 13.12.2016 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново” за 2017 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново” за 2017 г. да бъде в размер на 20 000 лева (двадесет хиляди лева).
Вноските на общините в проектобюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново”, съобразно процентното съотношение на гласовете им са както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2017 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 20000
2. Община Велико Търново 22.3 % 12743
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 6709
4. Община Елена 2.37 % 1354
5. Община Златарица 1 % 571
6. Община Лясковец 3.37 % 1926
7. Община Павликени 6 % 3429
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 2074
9. Община Свищов 10.75 % 6143
10. Община Стражица 3.2 % 1829
11. Община Сухиндол 0.64 % 366

2. По т. 2 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 13.12.2016 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 13.12.2016 г. на Общото събрание на асоциацията по В и К, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново” за 2017 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново” за 2017 г. да бъде в размер на 20 000 лева (двадесет хиляди лева).
Вноските на общините в проектобюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново”, съобразно процентното съотношение на гласовете им са както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2017 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 20000
2. Община Велико Търново 22.3 % 12743
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 6709
4. Община Елена 2.37 % 1354
5. Община Златарица 1 % 571
6. Община Лясковец 3.37 % 1926
7. Община Павликени 6 % 3429
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 2074
9. Община Свищов 10.75 % 6143
10. Община Стражица 3.2 % 1829
11. Община Сухиндол 0.64 % 366

2. По т. 2 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |