This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 172

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. Чл. 5 се изменя по следния начин:
„Чл. 5. Директорът на Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” контролира и ръководи дейността по поставяне на елементите по чл. 9 от тази наредба.“

§ 2. Чл. 6 се изменя по следния начин:
„Чл. 6. Отдел „Общинска собственост”, Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” и Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” упражняват контрол по изпълнение на настоящата наредба.“

§ 3. Чл. 16, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 16. (1) Подробните схеми се изготвят от Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в мащаб М 1:500 за всеки обект върху кадастрален план с нанесени подземни съоръжения.“

§ 4. Чл. 22, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 22. (1) Поставянето на елементи на градското обзавеждане с изключение на елементите по чл. 9, т. 2 става въз основа на издадено Разрешение за търговска дейност на открито от Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” след платена такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.“

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 29. (1) Преместваеми обекти се разполагат върху терени – частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба.“
2. Ал. 2 се отменя.

§ 6. чл. 30 се отменя.

§ 7. Създава се § 11 със следното съдържание:
„§ 11. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |