This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 168

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1, от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§1. В Глава втора се създава Раздел VІІ. „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл. 60, 61 и 62 със следното съдържание:

„Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 60. (1) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, които притежават удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имат разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Лясковец, издадено от кмета на Община Лясковец по Закона за автомобилните превози.
(2) Данъкът се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници от кмета на Община Лясковец.
(3) Данъкът, дължим за автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Лясковец, постъпва в приход на бюджета на Община Лясковец.

Чл. 61. (1) Размерът на данъкът върху таксиметровите превози е 350 лв. за година.
(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено или отнето през течение на годината, данъкът се заплаща в размер на една дванадесета за всеки месец, през който разрешението е било в сила.

Чл. 62 (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по утвърден образец в отдел „Местни приходи” на Община Лясковец преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24 от Закона за автомобилните превози. При всяко изменение на обстоятелствата, данъчно задълженото лице подава декларация в седемдневен срок от настъпването на промяната.
(2) Данъкът се заплаща преди получаване на разрешението по чл. 24 от Закона за автомобилните превози от кмета на Община Лясковец и след подаване на данъчната декларация по реда на предходната алинея.”

§2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §20 със следното съдържание:

§ 20. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2017 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |