This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 166

ОТНОСНО: Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2017 година - 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, писмо БЮ №4 от 08.07.2016 г. на Министерството на финансите относно указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 година и актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява актуализираната Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 година - 2019 година, съгласно Приложения №№ 8, 6а, 6б и 6в.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |