This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 153

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет - Лясковец в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.64а, ал.2 от Закона за защита при бедствия, във връзка с писмо изх. № ОА04-5844/22.07.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Велико Търново: Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |